ข้อตกลงการอนุญาตให้สิทธิใช้งานระบบอิเลกทรอนิคส์
กรณีที่ตัวแทน / นายหน้าประกันภัย พนักงาน หรือลูกจ้างของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยได้รับอนุมัติให้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้นทั้งที่มีอยู่แล้วหรื อที่จะมีขึ้นในภายหน้า รวมถึงการใช้จดหมายอิเลกทรอนิคส์ในการติดต่อสื่อสารกับบริษัท ตลอดจนการเชื่อมโยงไปสู่แหล่งข้อมูลอื่นใด (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ระบบ”) ตัวแทน /นายหน้าประกันภัยตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานระบบดังกล่าว ดังนี้
ข้อ 1. การยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน
ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ โดยให้ถือว่า การเข้าใช้งานผ่านระบบโดยใช้ User Name ของตัวแทน / นายหน้าประกันภัยนั้น เป็นการกระทำที่ตัวแทน / นายหน้าประกันภัยยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว โดยไม่อาจยกเลิกเพิกถอนได้
ข้อ 3. ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย
เนื่องจากการใช้งานระบบนี้ เป็นการกระทำผ่านเครือข่าย Internet ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกการลักลอบเข้าถึงข้อมูลของตัวแทน / นายหน้าประกันภัยได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ตัวแทน / นายหน้าประกันภัยตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ดังนี้
3.1 ไม่เปิดเผย Username และ Password ในการเข้าใช้งานระบบให้แก่บุคคลอื่น
3.2 เปลี่ยน Password ทันที หลังจากการใช้งานครั้งแรก และเปลี่ยน Password ทุก 3 เดือน
3.3 หลังการใช้งาน ต้อง Log out จากระบบทุกครั้ง
3.4 หลีกเลี่ยงการใช้งานโดยเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะหรืออุปกรณ์ที่ไม่น่าเชื่อถือ
3.5 ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานระบบของ ตัวแทน / นายหน้าประกันภัยอย่างสม่ำเสมอ หากตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการลักลอบเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยบุคคลอื่น ต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที
3.6 ติดตั้งระบบป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานจาก Virus ประเภทต่างๆ Trojan หรือ Worms โปรแกรมหรือซอฟแวร์ที่ไม่น่าเชื่อถือ รวมทั้ง Spam Mail หรือ Junk Mail
3.7 ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท ที่แจ้งไปยังตัวแทน / นายหน้าประกันภัยเป็นคราวๆ โดยไม่คำนึงว่าได้มีการนำมาผนวกรวมไว้ในข้อกำหนดนี้ในภายหลังหรือไม่ก็ตาม
ข้อ 4. คำรับรองของตัวแทน / นายหน้าประกันภัย
4.1 การใช้งานหรือดำเนินการใดๆ ผ่านระบบ เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและใช้บังคับได้ระหว่างตัวแทน / นายหน้าประกันภัยและบริษัท รวมทั้งรับรองว่า บันทึกหลักฐาน หรือเอกสาร หรือข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่บริษัท และตัวแทน / นายหน้าประกันภัยได้จัดทำขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้งานระบบนี้มีความถูกต้องทุกประการ โดยไม่จำเป็นต้องให้ตัวแทน / นายหน้าประกันภัยตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อก่อน
4.2 การใช้งานหรือดำเนินการใดๆ ผ่านระบบ โดยใช้ Username และ Password ของตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ตามวิธีการที่บริษัทได้กำหนดไว้สำหรับการใช้งานดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว โดยตัวแทน / นายหน้าประกันภัยไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก เว้นแต่บริษัทจะได้ร้องขอให้ตัวแทน / นายหน้าประกันภัยดำเนินการดังกล่าวเพิ่มเติม และตัวแทน / นายหน้าประกันภัยยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้กระทำการด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดด้วยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม
4.3 ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับบริษัท อันเนื่องมาจากการใช้งานระบบนี้ของตัวแทน /นายหน้าประกันภัย ตัวแทน / นายหน้าประกันภัยตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริษัท โดยจะไม่ยกเงื่อนไขใดๆ มาปฏิเสธความรับผิดโดยเด็ดขาด
4.4 ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หรือหนังสือใดๆ ที่บริษัทได้ส่งให้แก่ตัวแทน / นายหน้าประกันภัยผ่านระบบนี้ ไม่ว่าโดยเฉพาะเจาะจงหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าตัวแทน / นายหน้าประกันภัยได้ทราบข้อมูลหรือข้อความในเอกสารหรือหนังสือดังกล่าวแล้วโดยชอบ
4.5 ในกรณีที่ตัวแทน / นายหน้าประกันภัยได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หากได้กระทำขึ้นภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตให้สิทธิใช้งานระบบอิเลกทรอนิคส์ ซึ่งบริษัทได้อนุญาตให้ตัวแทน / นายหน้าประกันภัยเข้าใช้งานแล้ว ตัวแทน / นายหน้าประกันภัยยอมรับว่าการออกกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวก่อให้เกิดภาระผูกพันหรือหนี้สินทันที
ข้อ 5. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทเป็นเจ้าของในบรรดาข้อมูลทั้งหมดที่แสดงอยู่ในระบบนี้ ตลอดจนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า โดเมนเนม สัญลักษณ์ และส่วนประกอบอื่นใดในทุกๆ หน้าของระบบนี้ โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อกำหนดนี้ ที่จะถูกถือได้ว่า เป็นการอนุญาตหรือให้สิทธิแก่บุคคลใดในการนำเอาทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ทำใหม่ ทำซ้ำ ดาวน์โหลด ส่งผ่าน ถ่ายโอน หรือเผยแพร่ ไม่ว่าด้วยรูปแบบหรือวิธีการใด เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท
ข้อ 6. การเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ
ระบบนี้อาจมีการเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลอื่น รวมถึงการเชื่อมโยงระบบที่ให้บริการดาวน์โหลดข้อมูล โปรแกรม หรือซอฟแวร์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บรรดาตัวแทน / นายหน้าประกันภัยเท่านั้น บริษัทมิได้ให้การรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความมีอยู่และใช้งานได้ การเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่ปรากฎในระบบเหล่านั้นแต่อย่างใด อีกทั้งมิได้ให้คำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลในระบบดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การที่ตัวแทน / นายหน้าประกันภัยเข้าถึงหรือดาวน์โหลดข้อมูล โปรแกรม หรือซอฟแวร์ใดๆ บนระบบเหล่านั้น ถือว่า ตัวแทน / นายหน้าประกันภัยได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบที่เชี่อมโยงนั้น และยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการดังกล่าวแต่อย่างใด
ข้อ 7. ข้อจำกัดความรับผิด
7.1 เว้นแต่สัญญานี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น บรรดาข้อมูลที่แสดงอยู่ในระบบนี้ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนอยู่เสมอตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทจะนำเสนอข้อมูลตามที่ปรากฏหรือที่มีอยู่เท่านั้น และมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำโดยเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใด หรือเพื่อให้ความเห็นในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอในการตัดสินใจใดๆ ของตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความมีอยู่และใช้งานได้ การเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
7.2 บริษัทไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ตัวแทน / นายหน้าประกันภัยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง
(2) การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนเพียงพอโดยนายหน้าประกันภัย ซึ่งมีผลกระทบต่อ การประมวลผลในระบบ
(3) การใช้งานที่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ รวมทั้งกฎหมายอื่นใดที่มีผลเป็นการกำกับดูแลหรือควบคุมการใช้บริการระบบนี้
(4) การหยุดทำงาน หรือการทำงานผิดพลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ โปรแกรมหรือซอฟแวร์ รวมทั้งระบบใดๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบนี้ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม
(5) การสูญหายของข้อมูลในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลระหว่างตัวแทน / นายหน้าประกันภัยกับระบบนี้หรือระบบที่เชื่อมโยงอื่นๆ
(6) การใช้งานระบบนี้ที่อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์ของการใช้งานระบบนี้
(7) การถูกลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลอื่น หรือการแผร่กระจายของ Virus ประเภทต่าง ๆ Trojan หรือ Worms เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบนี้ รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ โปรแกรมหรือซอฟแวร์ใด ๆ
ข้อ 8. ข้อสงวนสิทธิ์
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากตัวแทน / นายหน้าประกันภัยก่อน
8.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญานี้ รวมทั้งที่ระบุไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ หรือวิธีการใดๆ ที่บริษัทจะสื่อสารให้ทราบ ทั้งนี้ ตัวแทน / นายหน้าประกันภัยมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเป็นที่ยอมรับว่า การใช้งานระบบนี้อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการกระทำที่เป็นการยอมรับข้อกำหนดการใช้งานที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาการใช้งานนั้น
8.2 การยกเลิกสิทธิในการใช้งานระบบนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ในเวลาใดก็ได้ โดยบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือชี้แจงสาเหตุในการยกเลิกสิทธิดังกล่าวแต่อย่างใด
8.3 การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของตัวแทน / นายหน้าประกันภัย อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ Email Address ที่ตัวแทน / นายหน้าประกันภัยได้ให้ไว้ในระบบ หรือนำไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารใดๆ หรือเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายใดๆ ที่มีผลบังคับใช้